خدمات فرهنگی شامل کتابخانه عمومی، مسجد، سینما و مراکز فرهنگی (فرهنگ سراها و خانه های فرهنگ) می باشد.
نتایج به دست آمده از تحلیل خوشه ای داده های مذکور نشان می دهد که:
  نواحی موجود در مناطق مرکزی شهر و به خصوص مناطق 3، 6، 11، 12، 14و 20 دارای بیشترین دسترسی به کتابخانه عمومی بوده و مناطق 21 و22 فاقد دسترسی به کتابخانه عمومی می باشند.
  بیشترین دسترسی به مساجد در نواحی واقع در مرکز و مرکزی جنوب و شرق شهر تهران و به ویژه مناطق 4، 8، 10، 11، 12، 13، 14 ،17 و 20 است.
در نواحی حاشیه ای شرقی، غربی و جنوب غربی دسترسی به مساجد چندان مناسب نیست.
  نواحی موجود در مناطق مرکزی شهر و به خصوص مناطق 7، 8، 10، 11، 12، 13 و 16 بیشترین دسترسی به سینما را دارا هستند.
بخش های شرقی، شمال غربی، جنوب شرقی و جنوب غربی فاقد دسترسی به سینما می باشند.
توزیع فضایی دسترسی به سینما بسیار نامتعادل بوده و عمدتاً در بخش مرکزی شهر متمرکز است.
  توزیع مراکز فرهنگی در سطح شهر تهران وضعیت بسیار مناسبی در سطح شهر دارد و به جز بخش هایی از شمال شرقی و غربی (مناطق 21 و 22) تقریباً بقیه بخش های شهر دسترسی بسیار مناسبی به مراکز فرهنگی دارند.


^ ادامــــــــــــــه‌ي توضيحات از بالاي صفحه ^

    

در مجموع در حالی که سینماها به شدت در بخش مرکزی شهر استقرار یافته اند، مراکز فرهنگی نسبت به سایر خدمات فرهنگی توزیع مناسب تری در سطح شهر دارند. بنابراين بالاترین امتیازات در شاخص نهایی دسترسی به خدمات فرهنگی مربوط به بخش مرکزی شهر تهران می باشد. مرکز شمالی و مرکز جنوبی شهر نیز وضعیت مناسبی به لحاظ دسترسی به خدمات فرهنگی دارند؛ درحالی که پایین ترین امتیازات در این شاخص مربوط به بخش های غربی، جنوب غربی و جنوب شرقی شهر تهران تعلق دارد. به طور کلی می توان گفت که بهترین وضعیت دسترسی به خدمات فرهنگی متعلق به مرکز و بدترین وضعیت متعلق به مناطق غربی (مناطق 21 و 22) و حاشیه ای شرقی شهر (مناطق 13 و14) تهران می باشد.

كيفيت دسترسي به خدمات فرهنگي (1385)

براي ديدن جزئيات نقشه كليك كنيد
موضوعات مرتبط:
کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به (c) 2021 اطلس تهران می باشد     شرایط استفاده    اظهارنامه خصوصی