نتایج به دست آمده از تحلیل خوشه ای در مورد خدمات بهداشتی و درمانی شامل بیمارستان و مراکز بهداشتی و درمانی، نشان می دهد که:
- نواحی موجود در مناطق شمال مرکزی، مرکزی و جنوب مرکزی شهر و به خصوص نواحی واقع در مناطق 1، 3، 6، 7، 8، 10، 11، 12،13، 16 و 17 دارای بیشترین تراکم بیمارستان بوده و نواحی واقع در مناطق 22 و 21 و بخشی از منطقه 4 کمترین دسترسی به بیمارستان را دارند. به عبارت دیگر بیمارستان های شهر عمدتاً در مناطق مرکزی شهر متمرکز شده اند.
- مراکز بهداشتی و درمانی عمدتاً در مرکز، جنوب، جنوب شرقی و جنوب غربی شهر تهران و در نواحی واقع در مناطق 10، 11، 12، 14، 16، 17، و 19 تمرکز پيدا کرده اند.
در مجموع دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی در بخش های مرکزی شهر بیشتر است و بخش های جنوبی و جنوب غربی نیز دسترسی مناسبی به این نوع از خدمات دارند. بخش های شمالی نیز، به جز نواحی واقع در منطقه 3، به لحاظ دسترسی به خدمات بهداشتی - درمانی وضعیت تقریباً مناسبی دارند اما دسترسی به خدمات بهداشتی- درمانی در نواحی واقع در مناطق غربی شهر تهران (منطقه 22) چندان مناسب نمی باشد. به طور کلی می توان گفت که بهترین وضعیت دسترسی به خدمات بهداشتی - درمانی متعلق به مرکز و مرکز جنوبی شهر تعلق داشته و اين خدمات در مرکز و بخش مرکزی جنوب شهر تهران متمرکز شده اند.

كيفيت دسترسي به مراكز خدمات بهداشتي
(1385)

براي ديدن جزئيات نقشه كليك كنيد
كيفيت دسترسي به بيمارستان
(1385)

براي ديدن جزئيات نقشه كليك كنيد
كيفيت دسترسي به خدمات بهداشتي
(1385)

براي ديدن جزئيات نقشه كليك كنيد
موضوعات مرتبط:
کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به (c) 2021 اطلس تهران می باشد     شرایط استفاده    اظهارنامه خصوصی