نتایج به دست آمده از تحلیل داده های مربوط به شاخص برخورداری از خدمات تفریحی و ورزشی شامل پارک ها و کلوپ های ورزشی (مجموعه های ورزشی، استخر، باشگاه) نشان می دهد که:
  نواحی موجود در بخش های شرقی، شمال مرکزی، جنوب و جنوب شرقی شهر تهران و به  ویژه نواحی واقع در مناطق  4، 2، 6، 16و 20 دارای بیشترین دسترسی به پارک می باشند.
   به لحاظ دسترسی به مجتمع های ورزشی نواحی واقع در بخش های شمالی، مرکزی، جنوبی و جنوب غربی شهر و به خصوص نواحی واقع در مناطق 1، 2، 3 ،4 ، 6، 7، 8، 10، 11 ،12، 13،  14، 16، 17 و 18 از وضعيت مناسبی برخوردارند و کمترین دسترسی به این گونه امکانات مربوط به دو ناحیه واقع در منتهی الیه غربی مناطق 21 و 22 می باشد.
هرچند که دسترسی به مجتمع های ورزشی در مقايسه با دسترسی به پارک ها در شهر تهران، توزیع مناسب تری دارند، در مجموع خدمات تفریحی و ورزشی از پراکندگی فضايی مناسبی در شهر تهران برخوردارند. بیشترین دسترسی به خدمات تفریحی و ورزشی مربوط به بخش های شمالی و جنوبی شهر می باشد. بخش های جنوب شرقی شهر نیز وضعیت مناسبی در دسترسی به این نوع از خدمات دارند. کمترین دسترسی به خدمات تفریحی و ورزشی مربوط به بخش های جنوب غربی شهر تهران یا نواحی واقع در مناطق 21، 9 و 19 و همچنین ناحیه 2 از منطقه 14 می باشد.

كيفيت دسترسي به خدمات تفريحي (1385)

براي ديدن جزئيات نقشه كليك كنيد
موضوعات مرتبط:
کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به (c) 2021 اطلس تهران می باشد     شرایط استفاده    اظهارنامه خصوصی