هرگونه جابجايي افراد را از يک نقطه (مبدأ) به نقطه ديگر (مقصد) شهر ی که براي انجام کاري (هدف سفر) انجام مي گيرد، سفر مي نامند. در برنامه ريزي حمل ونقل، سفرهاي شهروندان را به دو گروه عمده «سفرهاي خانه مبنا» (سفرهايي که مبدأ و يا مقصد آن ها خانه فرد است) و «سفرهاي غيرخانه مبنا» يا هيچ سر خانه (مبدأ و يا مقصد سفر خانه فرد نيست) تقسيم و برنامه ريزي مي کنند. علاوه بر اين تقسيم   بندی، اهداف سفر در برنامه ريزي حمل ونقل از جايگاه ويژه اي برخوردار است که فراهم نمودن تسهيلات حمل ونقلي به منظور انجام سفرهاي شهروندان با شناخت اين اهداف امکان پذير است. شهر تهران روزانه با حدود 14 ميليون سفر درون شهري مواجه است که اين سفرها با اهداف خاصي انجام مي شود.  اهداف سفرهاي شهروندان در چهار گروه عمده ذيل، دسته بندي مي شوند:
- سفرهاي کاري: سفرهايي که به منظور انجام فعاليت شغلي صورت مي پذيرد.
- سفرهاي تحصيلي: سفرهايي که به منظور انجام تحصيل صورت مي پذيرد.
- سفرهاي خريد: سفرهايي که با هدف خريد کالا، مايحتاج روزانه و يا خريد خدمات انجام مي پذيرد.
- سفرهاي تفريحي: سفرهايي که براي گذراندن اوقات فراغت انجام مي گيرد.
در اين ميان دانستن ميزان سفرهاي سواره جذب شده و توليدشده از هر نقطه شهر براي شناخت و برنامه ريزي و ساماندهاي مناسب حمل ونقل الزامي است.
به طور کلي در 22 منطقه شهرداري تهران ميزان 6799911 سفر توليد و 6799906 سفر جذب مي گردد. به عبارت ديگر سفرهاي سواره روزانه شهر تهران برابر13599817 سفر است. منطقه 4 بيشترين جمعيت شهر تهران را در خود جاي داده و از طرفي بالاترين تعداد سفر را در مناطق شهرداري تهران توليد کرده است. مناطق 15، 2 و 5 شهرداري تهران نيز از نظر جمعيت در رتبه بعد از منطقه چهار قرار گرفته و به تبع آن سفرهاي بيشتري را توليد مي کنند. به طور کلي مناطق 12 و 6 بيشترين سفرهاي توليد شده در شهر تهران را جذب مي کنند. اين در حالي است که مناطق 12 و 6 بالغ بر 16 درصد از سفرهاي کاري توليد شده در مناطق شهر تهران را جذب مي کنند. بالاترين ميزان سفرهاي کاري توليد شده در تهران نيز به منطقه 4 تعلق دارد.


براي ديدن اندازه واقعي كليك كنيد

شكل 3-6.  كل سفرهاي جذب‌شده و توليدشده در شهر تهران

وضعيت سفرهاي تحصيلي از جمله سفرهاي دانش آموزان مدارس تا تحصيلات عالي و آموزشگاه ها در تهران مؤيد اين نکته است که منطقه 4 بيشترين سفر تحصيلي را توليد و پس از آن منطقه 6 اين سفرها را با بيشترين درصد جذب مي کند. اين امر به دليل تعداد جمعيت زياد در اين منطقه و به تبع آن تعداد دانش آموزان بيشتر است.


^ ادامــــــــــــــه‌ي توضيحات از بالاي صفحه ^

    

اين در حالي است که منطقه 6 تهران با وجود توليد کم از سفرهاي تحصيلي، بالاترين جذب را در بين ساير مناطق دارد. از طرفي مناطق 4، 2 و 15 بالاترين ميزان سفر با قصد خريد را توليد و مناطق 6 و 12 تهران اين سفرها را جذب مي کنند.
به عبارتي مناطق 6 و 12 تهران بيشترين سفرهاي کاري و تجاري در سطح شهر تهران را جذب مي کنند. علاوه بر اين منطقه 6 جذب کننده درصد بالايي از سفرها به قصد تحصيل است. منطقه 22 تهران به دليل جمعيت کم و تراکم پايين جمعيت، کمترين سفر را در سطح تهران توليد و جذب مي کند.
سفرهاي هيح سرخانه به سفرهاي توليد و جذب شده که مبدا و يا مقصد آن ها از محل سکونت افراد نيست، مربوط مي شود.
اين نوع سفرها معمولاً از محل کار افراد براي انجام کارهاي ديگر روزانه و بازگشت به محل کار انجام مي گيرد. همان گونه که انتظار مي رود بيشترين درصد اين سفرها در شهر تهران در مناطق 6، 7 و 12 که عمدتاً مناطق اداري و تجاري شهر است، اتفاق مي افتد.

سفرهاي كاري توليدشده (1385)

براي ديدن جزئيات نقشه كليك كنيد
سفرهاي كاري جذب‌شده (1385)

براي ديدن جزئيات نقشه كليك كنيد
سفرهاي تحصيلي توليدشده (1385)

براي ديدن جزئيات نقشه كليك كنيد
سفرهاي تحصيلي جذب‌شده (1385) 

براي ديدن جزئيات نقشه كليك كنيد
 سفرهاي خريد توليدشده (1385)

براي ديدن جزئيات نقشه كليك كنيد
سفرهاي خريد جذب‌شده (1385) 

براي ديدن جزئيات نقشه كليك كنيد
سفرهاي تفريحي توليدشده (1385)

براي ديدن جزئيات نقشه كليك كنيد
سفرهاي تفريحي جذب‌شده (1385) 

براي ديدن جزئيات نقشه كليك كنيد
سفرهاي هيچ سرخانه توليدشده (1385)

براي ديدن جزئيات نقشه كليك كنيد
سفرهاي هيچ سرخانه جذب‌شده (1385) 

براي ديدن جزئيات نقشه كليك كنيد
موضوعات مرتبط:
کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به (c) 2021 اطلس تهران می باشد     شرایط استفاده    اظهارنامه خصوصی