به منظور ارزيابي شبکه معابر شهري، ميزان کيلومتر پيموده شده بر حسب وسيله نقليه در ساعت و در يک کيلومتر در حالت هاي مختلف ترافيک آزاد، روان، مناسب، کند و بحراني اندازه گيري و مقايسه مي شود.
اين شاخص بيانگر ميزان تقاضا براي عبور از شبکه معابر منطقه شهرداري تهران و همچنين کيفيت و امکانات مناسب شبکه معابر هر منطقه شهرداري تهران است.
در حالت آزاد مناطق 4، 20 و 21 بيشترين درصد و در حالت مناسب مناطق 19،18،17 و در حالت کند حرکتي مناطق 11، 13 و 14 بيشترين کيلومتر پيموده شده را به خود اختصاص داده اند.
وضعيت ترافيکي هر منطقه در حالت هاي ميانگين کل مدت زمان سفر در حالت تردد آزاد، حالت تردد عادي ترافيک و در حالت بحراني ترافيک تقسيم مي شود.
در حالت بحراني مناطق مرکزي تهران يعني مناطق 6 و 12 بيشترين مدت زمان سفر را دارند و اين در حالي است که ماطق غرب و جنوب غرب تهران در اين وضعيت مدت زمان  سفر کمتري را به خود اختصاص مي دهند.

كيلومتر پيموده شده در حالت آزاد (1383)

براي ديدن جزئيات نقشه كليك كنيد
كيلومتر پيموده شده در حالت روان (1383)

براي ديدن جزئيات نقشه كليك كنيد
كيلومتر پيموده شده در حالت كند
(1383)

براي ديدن جزئيات نقشه كليك كنيد
كيلومتر پيموده شده در حالت مناسب
(1383)

براي ديدن جزئيات نقشه كليك كنيد
 كيلومتر پيموده شده در حالت بحراني
(1383) 

براي ديدن جزئيات نقشه كليك كنيد
ميانگين مساحت شبكه
(1383) 

براي ديدن جزئيات نقشه كليك كنيد
موضوعات مرتبط:
کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به (c) 2021 اطلس تهران می باشد     شرایط استفاده    اظهارنامه خصوصی