اطلاعات موجود نشان می دهد هر فرد تهرانی به طور متوسط سالانه شش برابر وزن خود زباله تولید می کند. همین اطلاعات نشان می دهد متوسط سرانه زباله تولید شده در شهر تهران 320 کیلوگرم و ارزش روزانه زباله تولید شده در شهر تهران 1800 میلیون ريال است. سرانه تولید روزانه زباله در جهان 250 تا 300 گرم است که در ایران 600 گرم و در شمال تهران 1200 گرم است. سرانه تولید زباله در مناطق مختلف شهرداری تهران طی یک دوره یک ساله به ازای هر نفر از 21 کیلوگرم در مناطق شهر تهران تا 883 گیلوگرم در منطقه 20 بوده است. به طور کلی در مناطق مرکزی شهر تهران، به ویژه در منطقه 20 که فعالیت عمده تجاری در آن صورت می گیرد، بالاترین توليد زباله را دارا است. آمار نشان می دهد در مناطق تجاری شهر تهران، زباله بیشتری تولید می شود که ميزان زباله ارزشمند آن نيز بالا است. در مناطق شرقی تهران، تولید زباله ارزشمند کمتر است. تولید زباله ارزشمند در مناطق مرکزی شهر تهران، به دلیل فعالیت های تجاری، بیشتر است. زباله های حاصل از فعالیت بسته بندی تجاری در این مناطق بیشتر و ارزشمندتر است. میزان تولید پسماندهای جامد در مناطق شهری تهران طی سال های 1380 تا 1385 رشدی نزدیک به 1/1 درصد داشته است. زباله تولید شده در شمال شهر تهران طبق مطالعات انجام شده حداقل دو برابر میانگین آن در سطح کشور و چهار برابر استاندارد جهانی است. تعداد دفعات جمع آوری زباله در تهران دو تا سه بار در روز است که اين مقدار در کشورهای جهان 2 تا 3 بار در هفته است. اطلاعات موجود نشان می دهد در سال 1385 سرانه تولید زباله ارزشمند در مناطق شهرداری تهران از 4 تا 238 کیلوگرم در نوسان بوده است.
در عين حال تحلیل فضایی سرانه تولید زباله در شهر تهران نشان می دهد بیشترین میزان تولید زباله در محور شمالی - جنوبی از تجریش تا شهر ری صورت می گیرد. این محور بر محور تاریخی شهر تهران منطبق است که کارکردی تجاری دارد. بنابراین، تولید زباله عمدتاً بر اثر فعالیت های تجاری صورت می گیرد و مصرف خانواده های معمولی در تولید زباله سهم کمتری را به خود اختصاص می دهد.
با توجه به اینکه میزان تولید زباله در اجتماعات شهری و از جمله در شهر تهران، به شیوه زندگی مردم ساکن و نوع فعالیت در مناطق مختلف شهری ارتباط دارد، تحلیل شیوه های زندگی خانوارهای ساکن بر حسب مناطق شهرداری می تواند علت های تولید زباله را تفسیر کند. درصد خانوارهای شهری با حداقل مصرف گاز طی سال 1385 عمدتاً در مناطق 8، 9، 14، 15 و 17 ساکن بوده اند. با توجه به این که میزان حداقل مصرف گاز نسبت مستقیمی با میزان درآمد خانوار دارد، میزان تولید زباله در این مناطق کمتر از مناطق شمالی شهر تهران است.
همچنین، میزان تولید زباله بستگی به الگوی مصرف مواد غذایی و آشامیدنی بسته بندی شده، دارد.
با توجه به اینکه میزان مصرف این مواد در مناطق شمالی شهر تهران بسیار بیشتر از مناطق جنوبی است، بديهی است که تولید زباله ناشی از این نوع الگوی مصرف، در شمال تهران بیشتر باشد. نمونه بارز آن را می توان در میزان مصرف آب بسته بندی شده در مناطق 1 و 3  ذکر کرد که خیلی بیشتر از مناطق جنوبی شهر تهران است.
با توجه به بالابودن نسبت استفاده از دستگاه حرارت مرکزی در مناطق شمالی تهران در مقايسه با مناطق جنوبی شهر، تهیه سوخت برای مناطق شمالی آسان تر از ساکنین مناطق جنوبی شهر است. با توجه به اين که به طور معمول میزان مصرف نیز در مناطق شمالی شهر بیش از مناطق جنوبی است، بنابراین میزان تولید زباله در مناطق شمال شهر بیشتر از آن در مناطق جنوب شهر است.

 ايستگاه‌هاي انتقال پسماند:

تحلیل فضایی تولید پسماند ارزشمند نیز در سال 1386 در دو محور شمالی- جنوبی و محور شرقی - غربی که بر محور فعالیت های اقتصادی و تجاری شهر تهران منطبق است، صورت می گيرد.
لازم به ذکر است که زباله ارزشمند عمدتاً یکی از پسماندهای فعالیت های بسته بندی است که در کنار فعالیت های تجاری عمده، بیشترین زباله را تولید می کند.
جمع آوری، انتقال و تفکیک زباله در شهر تهران توسط سازمان بازیافت صورت می گیرد که به این منظور شبکه ای از ایستگاه ها در تهران مستقر شده است.
فرآیند جمع آوری زباله و انتقال آن از ایستگاه های بازیافت کوچک تر که در فضاهای شهری مستقر هستند، به ایستگاه های بزرگ تر صورت می گیرد.
توزیع فضایی این ایستگاه ها در سطح شهر تهران در حال حاضر نشان می دهد که ایستگاه های کوچک تر در فضاهای مسکونی شهری و ایستگاه های بزرگ تر در فضاهای غیرمسکونی خارج از شهر مکان یابی شده اند. ایستگاه های هرندی، بنی هاشم و میدان جهاد از ایستگاه های کوچک درون شهری است که زباله های تجمیعی از آن ها به ایستگاه های بزرگ تر مانند ایستگاه بیهقی و زنجان انتقال داده می شود.
ایستگاه های دارآباد و شهر ری در رده بعدی قرار می گیرند و ایستگاه چیتگر به عنوان بزرگ ترین و اصلی ترین ایستگاه به حساب می آید.
ارتباط این ایستگاه ها به صورت شبکه ای در سطح شهر تهران، بر اساس نظام مدیریت پسماند صورت گرفته است.شكل 1-7 خط (BRT) اتوبوس تندرو بزرگراه شهيد چمران

سرانه توليد زباله (1385)

براي ديدن جزئيات نقشه كليك كنيد
سرانه توليد پسماند با ارزش (1385)

براي ديدن جزئيات نقشه كليك كنيد
خانواده‌هاي استفاده‌كننده از آب بسته‌بندي شده (1385)

براي ديدن جزئيات نقشه كليك كنيد
خانواده‌هاي استفاده‌كننده از گاز مايع براي سوخت (1385)

براي ديدن جزئيات نقشه كليك كنيد
خانوارهاي داراي حداقل دستگاه حرارت و برودت مركزي (1385)

براي ديدن جزئيات نقشه كليك كنيد
خانوارهاي داراي حداقل دستگاه حرارت مركزي (1385) 

براي ديدن جزئيات نقشه كليك كنيد
جدول 1-7  ميزان پسماند جمع‌آوري شده در ايستگاه‌هاي انتقال زباله در شش ماه اول سال 1389

براي ديدن جزئيات نقشه كليك كنيد
ايستگاه‌هاي انتقال و شبكه سلسله مراتبي مديريت پسماند (1385)

براي ديدن جزئيات نقشه كليك كنيد
موضوعات مرتبط:
کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به (c) 2021 اطلس تهران می باشد     شرایط استفاده    اظهارنامه خصوصی