سامانه 137:

شهرداری تهران، به منظور ایجاد ارتباط مستقیم با مردم در بخش ارائة خدمات شهری و فراهم کردن خدمات شهری مورد نظر شهروندان و پایش کمی و کیفی ارائه این خدمات، اقدام به ایجاد سامانه ارتباط مستقیم با مردم کرده است. این سامانه بر پایه تماس تلفنی طراحی شده و خانواده ها می توانند از طریق دو سامانه تلفن با شماره های 137 و 1888 با شهرداری تهران تماس گرفته و شکایات یا نظرات و پیشنهادهای خود را به مسؤولین شهرداری منتقل کنند.
لازم به یادآوری است با توجه به گسترش شبکه های تلفن شهری در تهران، امکان برقراری تماس تلفنی بیش از امکانات دیگر دیده شده است. به همین دلیل، طراحی این سامانه ها بر پایه تماس تلفنی انجام شده است. اطلاعات موجود نشان می دهد بیشتر خانوارهای ساکن در شهر تهران از تلفن ثابت شهری برخوردارند. ميزان برخورداری از تلفن همراه در مناطق 21، 14 و 8 بيشتر از ساير مناطق شهری است. نسبت برخورداری خانوارها از تلفن ثابت در مناطق 1 و 22 نيز بین 60  تا 72 درصد است.
اطلاعات مربوط به عملکرد سامانه 137 در سال 1388 به تفکیک مناطق شهرداری تهران، نشان می دهد که شهروندان ساکن در مناطق 3 و 5 بیشترین پیام ها را  از طریق اين سامانه مطرح کرده اند. در اين زمينه کمترین پیام ها توسط شهروندان مناطق 16، 17، 19، 20 و 21 طرح شده است.
از میان پیام های رسیده به سامانه 137 شهرداری تهران، حدود 40 درصد مربوط به مشکلات سیستم جمع آوری، حمل و پسماند زباله است. در این رابطه سازمان مدیریت پسماند مسؤولیت کامل در رابطه با جمع آوری، حمل و بازیافت زباله را در شهرداری تهران عهده دار است. بیشترین شکایت ها در رابطه با سامانه پسماند در منطقه 5 شهرداری، صورت گرفته است. مناطق 8، 16، 21 و 22 در مراتب بعدی قرار داشته و مناطق 2، 7، 9، 10 و 13 حجم شکایات در حد متوسط بوده و مناطق 11، 12، 14و 18 کمترین شکایت ها را داشته است. علت شکایت های زیاد از سامانه جمع آوری و انتقال زباله در مناطق 5، 21 و 22 گستردگی و جدید بودن این مناطق، توسعه شهری در حال شکل گیری آن ها و افزايش جمعیت در حال استقرار است. به همین دلیل، ممکن است توسعه نظام خدمات شهری نتوانسته سرعت توسعه خدمات شهرنشینی را در این مناطق پاسخگو باشد.
اما در رابطه با مشکلات شهروندان تهرانی، شهروندان منطقه 5 تهران بیشترین پیام ها را از طریق سامانه 137 در رابطه با موضوع زباله به مسئولین شهرداری مطرح کرده اند. در این رابطه کمترین پیام ها از طرف شهروندان ساکن در مناطق 11، 12، 14 و 18 طرح شده است. این آمار و اطلاعات نشان دهنده اين است که در منطقه 5 مشکل مربوط به نظام جمع آوری، انتقال و بازیافت زباله حادتر از دیگر مناطق شهرداری تهران می باشد. شهروندان مناطق 13، 16، 21 و 22 نیز در مورد موضوع زباله از طریق سامانه 137 پیام هایی کمتر از شهروندان منطقه 5 اما بیشتر از مناطق دیگر ارسال کرده اند.
در عين حال، ساکنان مناطق 3 و 5 به واسطه گستردگی فعاليت های ساخت و ساز در اين دو محدوده شهری، بيشترين پيام ها را به سامانه137 ارسال داشته اند. پيام های رسيده از شهروندان ساکن در مناطق
1، 4، 6، 7، 11 و 13 در خصوص مشکلات مرتبط با ساخت و سازها در مرتبه بعدی قرار می گيرد. کمترين ميزان نيز به مناطق جنوبی و غربی تعلق دارد.
اطلاعات مربوط به تعداد و نسبت پیام های ارسالی شهروندان تهرانی از طریق سامانه 137 به مسؤولین شهرداری در رابطه با مزاحمت حیوانات نشان می دهد مناطق 11، 15 و 20 بیشترین شکایت را مطرح کرده اند. اما کمترین شکایت ها در این رابطه از سوی شهروندان مناطق 2، 3، 5، 13، 21 و 22 مطرح بوده  است. تحلیل فضایی این شکایت ها در سطح شهر تهران نشان می دهد بیشترین شکایت ها در مناطق جنوب شرقی و کمترین شکایت ها در مناطق شمال غربی است. با توجه به بافت اجتماعی متفاوت شهروندان ساکن در این مناطق، احتمالاً شکایت ها عمدتاً از مزاحمت حیوانات برای اقشار سنتی جامعه بیشتر است.
ميزان پيام های واصله به سامانه 137 در خصوص طرح مسايل و مشکلات با موضوع سد معبر، به روشنی نشان   دهنده انطباق توزيع فضايی آن ها با کارکرد محدوده های بازار مرکزی و قسمت های جنوبی آن (مناطق 12 و 15) است. در همين زمينه، مناطق 5، 8، 9 و 18 نيز نسبت بالايی از مشکلات مطرح شده در مورد موضوع سد معبر را به خود اختصاص می دهد. کمترين ميزان پيام های دريافتی توسط سامانه 137 با موضوع يادشده، از طرف شهروندان ساکن در مناطق 1، 3، 21، و 22 بوده است.

  سامانه 1818:

بیشترین میزان شکایت های شهروندان از طریق سامانه 1888 توسط شهروندان مناطق 13، 21 و 22 به اطلاع مسؤولین شهرداری رسیده و کمترین شکایت ها نيز از طرف ساکنان منطقه 4 صورت گرفته است. اما بیشتر مناطق شکایت هایی در حد متوسط دارند. میزان انتقادات شهروندان نیز از همین مناطق صورت گرفته  است. اطلاعات موجود نشان می دهد میزان شکایات و انتقادات به تفکیک مناطق شهرداری، بر هم انطباق کامل دارند. بنابراين می توان گفت که در فرهنگ شهرنشینی شهروندان تهرانی، شکایت و انتقاد معانی و مفاهیم بسیار نزدیک به هم دارند.
از سوی ديگر بیشترین میزان تقدیر و تشکر که توسط شهروندان از شهرداری های مناطق تهران از طریق سامانه 1888 اظهار شده است، مربوط به منطقه 19 و کمترین آن ها به مناطق 1، 2، 4، 7 و 17 مربوط است. میزان تشکر و قدردانی شهروندان ساکن مناطق 21 و 22 نسبتاً زیاد بوده اما اين ميزان در مناطق مرکزی شهر، در حد متوسط بوده است. مناطق شمالی شهر نيز عمدتاً کمترین تقدیر و تشکر را از شهرداری های مناطق خود اظهار کرده اند.
بیشترین میزان پيشنهادهای واصله از شهروندان مناطق به سامانه 1888 از مناطق 3، 13 و 21 بوده  است. بقیه مناطق پیشنهادهای کمتری ارایه داده اند. اطلاعات نشان می دهد به طور کلی در سال 1388علاقه به ارایه پیشنهاد توسط شهروندان تهرانی بسيار اندک بوده است.

  رايانه و اينترنت:

با اينکه امروزه وجود و استفاده از رايانه در خانوارهای ساکن در نقاط شهری امری عادی تلقی می شود، با اين همه ميزان برخورداری از آن در بين خانوارهای ساکن در مناطق شهر تهران از الگوی يکسانی تبعيت نمی کند. طبق اطلاعات سرشماری سال 1385، تقريباً تمامی مناطق واقع در نيمه جنوبی شهر از حداقل 17 درصد خانوار دارای رايانه شخصی بدون استفاده از اينترنت برخوردار هستند. اين در حالی است که بيشتر از 17درصد خانوارهای ساکن در مناطق نيمه شمالی دارای رايانه می باشند. البته از اين نقطه نظر، دو منطقه 21 و 22 بالاترين نسبت را در اختيار دارند. شاخص برخورداری خانوارها از رايانه با استفاده از اينترنت در مناطق مختلف شهر تهران، الگوی فضايی مشخص تری را به دست می دهد.

^ ادامــــــــــــــه‌ي توضيحات از بالاي صفحه ^

    

بر اين اساس، شهر تهران به دو نيمه کاملاً متمايز شمالی (با ميزان بالاتر از 28 درصد) و نيمه جنوبی با ميانگين کمتر از 20درصد قابل تقسيم است. چنين الگويی را می توان با ساختار اجتماعی و فرهنگی اين دو بخش از شهر، به ويژه در بعد ميزان سواد و سطح تحصيلات، در ارتباط گذاشت.

  آژانس‌هاي تاكسي سرويس:

تعداد آژانس های تاکسی سرويس از ديگر مواردی است که نحوه توزيع آن در مناطق شهر تهران، تابعی از تراکم خانوارهای ساکن در هر منطقه و نيز ميزان برخورداری از وسيله نقليه شخصی می باشد. از اين رو تراکم اين نوع امکان خدماتی در مناطقی از جنوب شهر، به ويژه منطقه 20، به خوبی اين نکته را نمايان می سازد.شكل 2-7 پل بزرگراه حكيم

جدول 2-7  پيام‌هاي رسيده به سامانه 137 در ارتباط با واحدهاي شهرداري (سال 1386)

براي ديدن اندازه بزرگ‌تر كليك كنيد

ميزان پيام‌هاي رسيده از شهروندان به سامانه 137 (1388)

براي ديدن جزئيات نقشه كليك كنيد
ميزان پيام‌هاي رسيده از شهروندان به سامانه 137 مناطق شهر تهران با موضوع مزاحمت حيوانات (1388)

براي ديدن جزئيات نقشه كليك كنيد
ميزان پيام‌هاي رسيده از شهروندان به سامانه 137 مناطق شهر تهران با موضوع زباله (1388)

براي ديدن جزئيات نقشه كليك كنيد
ميزان پيام‌هاي رسيده از شهروندان به سامانه 137 مناطق شهر تهران با موضوع ساخت‌وساز (1388)

براي ديدن جزئيات نقشه كليك كنيد
ميزان پيام‌هاي رسيده از شهروندان به سامانه 137 مناطق شهر تهران با موضوع سد معبر (1388)

براي ديدن جزئيات نقشه كليك كنيد

ميزان پيام‌هاي رسيده از شهروندان به سامانه 137 (1388)

براي ديدن جزئيات نقشه كليك كنيد
ميزان شكايات رسيده از شهروندان به سامانه 1888 (1388) 

براي ديدن جزئيات نقشه كليك كنيد
 ميزان انتقادات رسيده از شهروندان به سامانه  1888 (1388) 

براي ديدن جزئيات نقشه كليك كنيد
 ميزان تقدير و تشكر رسيده از شهروندان به سامانه 1888 (1388) 

براي ديدن جزئيات نقشه كليك كنيد
ميزان پيشنهاد رسيده از شهروندان به سامانه 1888 (1385) 

براي ديدن جزئيات نقشه كليك كنيد
 خانوارهاي داراي رايانه بدون استفاده از اينترنت (1385) 

براي ديدن جزئيات نقشه كليك كنيد
 خانوارهاي داراي رايانه با استفاده از اينترنت
(1385) 

براي ديدن جزئيات نقشه كليك كنيد
تعداد مؤسسات اتومبيل كرايه‌اي (1388) 

براي ديدن جزئيات نقشه كليك كنيدشكل 3-7 خط (BRT) اتوبوس تندرو بزرگراه شهيد چمران

موضوعات مرتبط:
کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به (c) 2021 اطلس تهران می باشد     شرایط استفاده    اظهارنامه خصوصی