ميزان فعاليت اقتصادی در شهر تهران به عنوان شاخصی که مبين نسبت مجموع تعداد جمعيت شاغل و بيکار در جستجوی کار به کل جمعيت بالقوه فعال می باشد، در سال 1375 بين حداقل 29 تا حداکثر 46 درصد و در سال 1385 از 36 تا 53 درصد نوسان دارد.
با اين حال در هيچ يک از اين دوره های زمانی الگوی فضايی خاصی را به دست نمی دهد. طی سال 1375، برخی از نواحی شهر (از جمله ناحيه 1 و 2 از منطقه 1، ناحيه 3 از منطقه 12، ناحيه 2 از منطقه 21 و ناحيه 3 از منطقه 22) درصد بالايی از اين شاخص را ارايه می کنند و در کل عمدتاً حالت لکه ای دارد.
اين وضعيت در سال 1385 نيز ادامه دارد با اين تفاوت که در بخش مرکزی شهر نوعی از حوزه های هم مرکز در حال شکل گيری است. به همين جهت طی اين سال بیشترین ميزان فعالیت متعلق به مرکز، بخش جنوبی مرکز شهر و مناطق حاشیه ایی است و این به دلیل نسبت بالاي زنان فعال در مرکز شهر و همچنین به واسطه امکانات بالاي اشتغال در زمینه هاي تجاري و اداري، همچنین مهاجرپذیری بیشتر این مناطق است.

ميزان فعاليت اقتصادي (1385)

ميزان فعاليت اقتصادي (1375)

موضوعات مرتبط:
کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به (c) 2022 اطلس تهران می باشد     شرایط استفاده    اظهارنامه خصوصی