نرخ اشتغال که به صورت نسبتی از تعداد جمعيت شاغل در قياس با جمعيت فعال محاسبه می شود، نشانه ای از پويايی و تحرک جامعه در بهره گيری از امکانات مادی و معنوی است.
طی سال 1375، نرخ اشتغال در مناطق مختلف شهر تهران از حداقل 90 تا حداکثر 99 درصد نوسان داشته است.
اين در حالی است که طبق اطلاعات سال 1385، رقم حداقل نرخ اشتغال به 88 درصد تنزل پيدا کرده است.
از طرف ديگر، الگوی توزيع فضايی اين شاخص در شهر تهران، طی دو دوره زمانی، مشخص می سازد که برخی نواحی واقع در مناطق جنوبی شهر از حداقل نرخ اشتغال برخوردار هستند.
نواحی 1، 2، 4 و 6 از منطقه 16، نواحی 1 و 3 از منطقه 17 و ناحيه 1 از منطقه 5 جزو اين دسته قرار دارند.
در حالی که اکثر مناطق در نيمه شمالی تهران، درصد بالايی از نرخ اشتغال را دارا می باشند. اين نحوه از آرايش فضايی، طی ده سال بعد به طور چشمگيری تغيير کرده است؛ به گونه ای که گستره مناطق دارای نرخ اشتغال بالا شديداً کاهش يافته و به جز تعداد معدودی از قسمت ها (نواحی 1، 7 و 9 از منطقه 1، ناحيه 5 از منطقه 3، ناحيه 3 از منطقه 9 و ناحيه 6 از منطقه 14) که حداکثر شاخص يادشده در آن ها ديده می شود، اکثراً نرخ های پايين تر را تجربه می کنند.
اين وضعيت تا حدودی در مورد نرخ اشتغال مردان و زنان نيز قابل تسری است با اين تفاوت که دامنه نوسان اشتغال مردان طی سال 1375 بين 72 تا 93 درصد و برای زنان 2 تا 23 درصد می باشد.
اين در حالی است که طی سال 1385، نرخ اشتغال مردان از حداقل 66 تا حداکثر 89 درصد و رقم مربوط به زنان بين 6 تا 26 درصد نوسان دارد.
الگوی توزيع فضايی اين شاخص در سال 1375 در شهر تهران مبين نوعی همگونی و تعادل ميان مناطق مختلف شهر تهران به لحاظ برخورداری از نسبت متوسط و بالای شاخص نرخ اشتغال مردان است در حال که اين وضعيت طی سال 1385 کاملاً تغيير کرده و به جز مناطق واقع در نيمه جنوبی شهر که نرخ بالاتر از 78 درصد اشتغال مردان را به نمايش می گذارند، نرخ اشتغال مردان در اکثر مناطق واقع در نيمه شمالی، ارقامی کمتر از 78 درصد دارند.


^ ادامــــــــــــــه‌ي توضيحات از بالاي صفحه ^

    

اين نحوه از سازمان يابی فضايی نرخ اشتغال مردان را می توان با سکونت عمده جمعيت دارای درآمد بدون کار در اين مناطق مرتبط دانست.
الگوی توزيع فضايی جمعيت زنان شاغل در مناطق شهر تهران نيز نشان می دهد که اکثر مناطق نيمه شمالی شهر در هر دو دوره زمانی 1375 و 1385، درصد بالايی از تعداد زنان شاغل را به خود اختصاص داده اند.
اين فضايابی به گونه ای است که تفاوت ميان جنوب و شمال شهر تهران به وضوح قابل تشخيص است.

نرخ اشتغال (1385)

براي ديدن جزئيات نقشه كليك كنيد
نرخ اشتغال (1375)

براي ديدن جزئيات نقشه كليك كنيد
نرخ اشتغال مردان (1385)

براي ديدن جزئيات نقشه كليك كنيد
نرخ اشتغال مردان (1375)

براي ديدن جزئيات نقشه كليك كنيد
جمعيت زنان شاغل (1385)

براي ديدن جزئيات نقشه كليك كنيد
جمعيت زنان شاغل (1375)

براي ديدن جزئيات نقشه كليك كنيد
موضوعات مرتبط:
کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به (c) 2021 اطلس تهران می باشد     شرایط استفاده    اظهارنامه خصوصی