جمعيت غيرفعال شامل افراد دارای درآمد بدون کار، زنان خانه دار و محصلين می شوند. طی سال 1375، به طور متوسط حدود 63 درصد از جمعيت شهر تهران جزو جمعيت غيرفعال محسوب می شدند که از نظر پراکندگی فضايی ميان مناطق مختلف شهری به گونه ای ناهمسان توزيع شده اند.
توزيع اين بخش از جمعيت طی سال 1385 با حدود متوسط 51 درصد و در ميان مناطق واقع در نيمه شمالی، الگوی خاصی را به دست نمی دهد.
طی اين سال برخی از نواحی واقع در مناطق 11، 12 و 14 شهری، واجد کمترين نسبت جمعيت غيرفعال بودند در حالی که تعدادی از نواحی واقع در محدوده مناطق 1، 2، 3 و 6 بالاترين نسبت جمعيت غيرفعال را در خود جای داده اند.
مقايسه اين وضعيت با توزيع فضايی جمعيت دارای درآمد بدون کار، مشخص می کند که طی سال 1375، قسمت هايی از مناطق شمالی و مرکزی شهر شامل منطقه 2، 3، 6، 10 و نواحی 1، 2، 3، 4، 7 و 8 از منطقه 1بيشترين نسبت اين جمعيت را در خود جای داده اند.
به استثنای منطقه 15، 19، 22 و برخی نواحی منطقه 18 و 21 که به طور متوسط حدود 2 درصد از جمعيت آن ها در وضعيت مشابهی قرار دارند، ساير نواحی و مناطق شهر بين حداقل 3 و حداکثر 6 درصد جمعيت دارای درآمد بدون کار هستند.
اين شاخص در سال 1385 تا اندازه ای تغيير کرده و با روند افزايشی در متوسط جمعيت دارای درآمد بدون کار، به لحاظ الگوی توزيع فضايی نيز عمدتاً در مناطق 2، 3 و 6 متمرکز شده اند.
طی سال 1375 نسبت جمعيت خانه دار از کل جمعيت غيرفعال در شهر تهران از حداقل 21 تا حداکثر 32 درصد می باشد که عمدتاً در مناطق واقع در نيمه جنوبی شهر و نيز برخی نواحی حاشيه ای منطقه 21 متمرکز شده اند.
اين نوع از پخشايش فضايی، نشانگر حاکميت فرهنگ سنتی در مناطق جنوبی کلانشهر تهران است. طی همين سال برخی نواحی مناطق 1،2، 3، 4، 6 و 21 کمترين درصد جمعيت خانه دار را در اختيار داشته اند.
به رغم کاهش رقم حداقل نسبت جمعيت خانه دار به 16 درصد طی سال 1385، روند تغييرات اين شاخص فرايند قطبی شدن آن در مناطق جنوبی و گسترش يابی در برخی نواحی واقع در مناطق 2، 4 و 22 را طی مدت ده سال به خوبی نمايان می سازد. 
توزيع فضايی جمعيت غيرفعال محصل به عنوان آخرين دسته از اين گروه جمعيتی در ميان مناطق مختلف شهر تهران که طی سال 1375 از حداقل 23 تا حداکثر 39 درصد جمعيت غيرفعال را تشکيل می دادند، نشان دهنده تمرکز آن در برخی نواحی واقع در مناطق 1، 2، 5، 6، 12، 13، 15، 21 و 22 است.


^ ادامــــــــــــــه‌ي توضيحات از بالاي صفحه ^

    

مناطق واقع در محدوده مرکزی شهر نيز حداقل جمعيت محصل را در خود جای داده اند.
اين الگوی فضايی طی سال 1385 با کاسته شدن از جمعيت محصل در تمامی مناطق به ويژه مناطق واقع در نيمه جنوبی شهر شکل جديدی به خود می گيرد که از پايين آمدن نسبی اين گروه از جمعيت غيرفعال حکايت دارد.
اين امر متأثر از روند نزولی تحولات جمعيتی و کاسته شدن از تعداد جمعيت واقع در گروه های لازم التعليم است.

جمعيت غيرفعال (1385)

براي ديدن جزئيات نقشه كليك كنيد
جمعيت غيرفعال (1375)

براي ديدن جزئيات نقشه كليك كنيد
جمعيت داراي درآمد بدون كار (1385)

براي ديدن جزئيات نقشه كليك كنيد
جمعيت داراي درآمد بدون كار (1375)

براي ديدن جزئيات نقشه كليك كنيد
جمعيت خانه‌دار (1385)

براي ديدن جزئيات نقشه كليك كنيد
جمعيت خانه‌دار (1375)

براي ديدن جزئيات نقشه كليك كنيد
جمعيت غيرفعال محصل (1385)

براي ديدن جزئيات نقشه كليك كنيد
جمعيت غيرفعال محصل (1375)

براي ديدن جزئيات نقشه كليك كنيد
موضوعات مرتبط:
کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به (c) 2021 اطلس تهران می باشد     شرایط استفاده    اظهارنامه خصوصی