مطابق با اطلاعات سرشماری سال 1385، از 7803883 جمعيت شهر تهران 3986419 نفر مرد و 3817464 نفر زن بودند که نشان می دهد جمعيت مردان در استان تهران به وضوح بيش از جمعيت زنان است.
نسبت جنسي يا به عبارتي تعداد مردان به ازاي هر يک صد زن، در شهر تهران برابر 4/104 و در استان برابر 106 است که از متوسط نسبت جنسي کشور (104) بيشتر است. اين رقم در سال 1375 براي شهر تهران معادل 4/105 بوده است.
اين موضوع عمدتاً به دليل مهاجرت شغلي مردان به سوي پايتخت قابل توجيه است.
مردان جوان بسياري از اقصی نقاط کشور در جستجوي کار به مناطق پيراموني تهران آمده اند زيرا شرايط زندگي در بدو ورود در محدوده پايتخت مشکل تر است. با اين وجود تفاوت نسبت جنسي در ميان بخش های مختلف استان، بسيار زياد است.
اين در حالي است که در تهران توازن بيشتري بين تعداد زنان و مردان وجود دارد. مقدار حداکثر نسبت جنسي مربوط به ناحيه 4 واقع در محدوده منطقه 9 با رقم 8/164 مي باشد و بعد از آن ناحيه 6  از منطقه 14 با نسبت جنسي 7/143 و سپس ناحيه 2 از منطقه 12 با رقم 2/128 بيشترين نسبت جنسي را در اختیار دارند. کمترين مقدار مربوط به ناحيه 6  از منطقه 6 با نسبت جنسي 89 و سپس منطقه 3 ناحيه 1 با نسبت جنسي 7/89 مي باشد (نسبت جنسي کمتر از 89 گزارش نشده است).
همان گونه که در نقشه ها قابل مشاهده است، در اين ناحيه ها که جزو مناطق مسکوني طبقه متوسط رو به بالا و مرفه جامعه به شمار مي آيند، پايين بودن اين شاخص به دليل آن است که تعداد زيادي از زنان شاغل و يا زنان مجرد در اين قسمت از شهر زندگي مي کنند.
وجود تفاوت قابل ملاحظه  بين نسبت جنسی سال 1385 در مقايسه با ارقام مشابه در سال 1375، ناشی از کاهش نسبت جنسي در مناطق مرکزي و شمالي شهر و افزايش آن در مناطق حاشيه اي است. اين امر به وضوح در نقشه هاي مربوط، ديده مي شود.
مناطق مرکزی و شمالی شهر تهران به جهت تمرکز جمعيت سالمند در آن، از نسبت جنسی کمتری نسبت به مناطق جنوبی برخوردارند. این امر به دلیل مهاجرپذیر بودن مناطق جنوبی و مهاجرفرست بودن مناطق مرکزی و شمالی شهر تهران است؛ مضاف بر اینکه نباید از بالاتربودن امید به زندگی زنان سالمند از مردان واقع در اين گروه عمده سنی، در مناطق مرکزی و شمالی شهر نیز غافل بود.

جدول 6-2.  مقايسه برخي ارقام نسبت جنسي (1385)

برای دیدن اندازه واقعی کلیک کنید

نسبت جنسي (1385)

براي ديدن جزئيات نقشه اينجا كليك كنيد
نسبت جنسي (1375)

براي ديدن جزئيات نقشه اينجا كليك كنيد
موضوعات مرتبط:
کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به (c) 2021 اطلس تهران می باشد     شرایط استفاده    اظهارنامه خصوصی