نحوه اشغال بخش های مختلف شهر به نوعی نشانگر هويت خاص اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن و ارايه دهنده چشم اندازهای متفاوت موجود در است.
تراکم جمعيت از جمله شاخص هايی است که در اين زمينه قابل طرح و بررسی می باشد. اين شاخص جمعيتی که از رابطه ميان تعداد جمعيت و مساحت محدوده تحت اشغال آن حاصـل می شود، ويژگی های جمعيتی در بُعد توزيع فضايی را به خوبی به نمايش می گذارد.
مقدار تراکم محاسبه شده برای مناطق مختلف شهر تهران نشان می دهد که طی دوره های زمانی گذشته تاکنون، تفاوت ميان مناطق شمال و جنوب شهر هميشه در حد بسيار زياد بوده است به گونه ای که طی سرشماری سال 1375، از مناطق با تراکم خيلی زياد در نيمه جنوبی شهر (با حداکثر تراکم 412 نفر در هکتار در مناطق 10، 14و 17 و تراکم ميانگين 300) تا محلات کم تراکم شمال شهر (با مقدار 40 تا 90 نفر در هکتار) متغيّر است.
البته با در نظر گرفتن مناطق جديد و گسترش حوزه خدماتی شهر در بخش غربی و جنوب غربی، مقدار تراکم بسيار اندک حتی تا کمتر از يک نفر در هکتار (ناحيه 7 از منطقه 21) نيز قابل مشاهده می باشد.
متوسط تراکم جمعيت در قسمت های اخير حدود 13 نفر است که نشان از وجود قابليت و ظرفيت جمعيت پذيری بالاتر در بخش گسترش جديد شهر دارد.
به رغم استمرار يافتن تفاوت موجود ميان مناطق شمالی و جنوبی شهر تهران طی سال 1385، می توان بر کاسته شدن از شدت اين تفاوت اذعان نمود.
تغيير کانون اصلی تراکم يابی جمعيت از مناطق جنوبی شهر به بخش های شمالی و شرقی، از بارزترين مشخصه های اين وضعيت است.
بر اساس محاسبات انجام شده بر روی اطلاعات سرشماری سال 1385، ناحيه 2 از منطقه 10 با 434 نفر در هکتار بالاترين مقدار تراکم را ارايه می کند.
ناحيه 5 از منطقه 15 نيز با رقم 402 نفر در هکتار در مرتبه بعدی قرار می گيرد. مناطق 1، 7 و 8 نيز با متوسط تراکم 350 نفر در هکتار، جزو مناطق نسبتاً پرتراکم شهری هستند.
نکته قابل توجه اين است که طی سال 1385، مناطق جديد شهر هم چنان در رده کم تراکم ترين بخش های شهر قرار دارند.
در اين بين، ناحيه 3 از منطقه 22، با مقدار 3/1 نفر در هکتار کمترين تراکم شهر تهران را به خود اختصاص داده است.
نمايش بصری اين شاخص در شهر تهران، نشان دهنده وجود دو کريدور عمده تراکم جمعيتی است. کريدور اول از منتهی اليه جنوب شرقی شهر آغاز و تا مناطق مرکزی، به سمت شرق امتداد می يابد.


^ ادامــــــــــــــه‌ي توضيحات از بالاي صفحه ^

    

دومين کريدور نيز با جهت گيری جنوبی - شمالی ولی با مقدار تراکم کمتر نسبت به کريدور اول، نشان از تمايل جمعيت به استقرار در محدوده های شمالی شهر و در نتيجه شکل گيری محدوده پرتراکم در آينده ای نزديک دارد.
بی ترديد اعمال سياستگزاری در زمينه تعيين و نحوه فروش تراکم ساختمان در سطح مناطق مختلف شهرداری تهران تؤام با تغييرات ايجادشده در برخی شاخص های مربوط به کيفيات درونی جمعيت و اوضاع اقتصادی خانوارها، در به وجود آمدن اين کريدورهای جمعيتی بی تأثير نبوده است.


--------------------------------------------------------------
1. مقدار تراكم جمعيت هر شهر از تقسيم تعداد جمعيت ساكن در هر ناحيه شهري به مساحت آن ناحيه بر حسب هكتار به دست مي‌آيد.

تراكم جمعيت (1385)

براي ديدن جزئيات نقشه اينجا كليك كنيد
 تراكم جمعيت (1375)

براي ديدن جزئيات نقشه اينجا كليك كنيد
موضوعات مرتبط:
کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به (c) 2021 اطلس تهران می باشد     شرایط استفاده    اظهارنامه خصوصی