بررسي آلاينده‌هاي SO2 ، NO2، CO و PM در ميان ايستگاه‌هاي قلهك، ويلا، حصار، پرديسان، آزادي، تجريش و بهمن نشان ميدهد كه در مورد CO، ايستگاه قلهك بيشترين و ايستگاه حصار كمترين آلودگي؛ براي آلاينده NO2 ايستگاه اقدسیه بيشترين و ايستگاه حصار كمترين آلودگي؛ براي آلاينده SO2 ايستگاه اقدسیه و فاطمی بيشترين و ايستگاه حصار كمترين آلودگي و براي آلاينده ذرهاي PM ايستگاه قلهك و فاطمی بيشترين و ايستگاه بازار كمترين آلودگي را دارند. به بياني ديگر در اكثر آلودگيها، ايستگاه حصار كمترين آلودگي و ايستگاههاي اقدسیه و قلهك بيشترين آلودگيها را نشان می دهند.

شكل 10-1. روند تغييرات آلاينده CO در طي 24 ساعت (1385)

کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به (c) 2021 اطلس تهران می باشد     شرایط استفاده    اظهارنامه خصوصی