مقدمه:

مؤلفه هاي شهرسازي از جمله اطلاعات ارزشمند و كاربردي در اطلس هاي شهري محسوب مي شوند.
بسته به نياز گروه هاي هدف، اطلاعات ارائه شده در بخش شهرسازي اطلس، مي تواند طيف گسترده اي از نگاشت هاي مكاني عمومي تا تخصصي را در برگيرد.
در يك برداشت كلي داده هاي شهرسازي را مي توان در دو نظام فرم (FORM) و كاركرد (FUNCTION) دسته بندي و ارایه كرد.
نظام فرم عموماً بر الگوهاي كالبدي، نحوه چينش عناصر و چگونگي تركيب و نمايش حجم ها تأكيد دارد و نظام كاركرد محتواي درون احجام و فرم ها را نمايان مي سازد.
اين دو مؤلفه در تـركيب با عناصر اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي و حتي نگرش هاي سياسي، صورت بنـدي هاي مختلفـي را بـه نـمايش مي گذارند.
در مقياس فراشهري (منطقه شهري تهران) مواردي نظير سازمان فضايي شهر، منطقه بندي هاي فعاليت ها، سازمان كالبدي شهر، گونه شناسي بافت (ريزدانگي، فرسودگي، نفوذپذيري، بافت هاي واجد ارزش معماري و تاريخي)، الگوي توزيع فضاهاي باز و سبز عمومي و طيف گسترده مؤلفه هاي مرتبط با كاربري زمين مطرح مي شوند.

 سازمان فضايي مراكز كار و فعاليت در شهر تهران

وضعيت ساختار و سازمان فضایی شهر تهران، برآيند شرايط طبيعي، نظام استقرار جمعيت و فعاليت و تحولات تاريخي آن، فرآيندهاي اجتماعي و اقتصادي و سرانجام نظام حرکت است.
در بررسی سازمان فضایی شهر و پراکنش فعالیت ها، عوامل متعددی تأثیرگذار هستند که مهمترین آن ها عبارتند از:
ساختار طبيعي شهر، ساختار تاريخي شهر، ساختار اجتماعي - اقتصادي، ساختار و نظام حرکت و ساختار عملکرد و فعاليت.
در این رابطه پراکنش مراکز عمده کار و فعالیت در شهر را می توان به صورت زير بررسی نمود:
- پراکنش شاغلان در بخش عمده فروشي كه از استقرار و تمرکز شديد در ميانه شهر با گرايش به توسعه شمالي حکايت دارد.
- شکل گيري فضاهاي عمومي در امتداد راسته هاي تجاري كه نقش فضاي عمومي را نيز ايفا مي کنند و تبديل به فضايي حاصل از تلفيق فعاليت خريد، قدم زدن و نوعي گذران اوقات فراغت شده اند.
- پراکنش مراکز اصلي فعاليت كه مهمترين آن ها از نظر نوع و وسعت فعاليت، مرکز تجاري اصلي شهر (بازار) است.


^ ادامــــــــــــــه‌ي توضيحات از بالاي صفحه ^

    

مرکزيت ديگري که با مقياس شهري و فراشهري فعاليت مي کند، محدوده اي است در حدفاصل خيابان هاي انقلاب و حوالي خيابان شهيدبهشتي (عباس آباد)، که مهمترين مرکز دانشگاهي کشور، راسته کتاب فروشي هاي خيابان انقلاب و سطح وسيعي از کاربري هاي اداري و کانون هاي فعاليت دولتي را در برمي گيرد.
دو مرکز مهم ديگر، محدوده ميدان تجريش و پيرامون و محدوده حرم حضرت عبدالعظيم و پيرامون آن هستند. مرکزيت ديگري که از نظر کالبدي با محدوده صدا و سيما (جام جم) و نمايشگاه بين المللي شناخته مي شود و از نظر عملکردي با غلبه فعاليت تفرج و گردشگري در محدوده پارک ملت نمود اجتماعي نیز یافته است.شكل 1-8.  برج مسكوني در شمال تهران/1387

سازمان فضايي شهر از نظر فعاليت غالب اداري، تجاري، خدماتي و صنعتي (1385)

براي ديدن جزئيات نقشه كليك كنيد
موضوعات مرتبط:
کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به (c) 2021 اطلس تهران می باشد     شرایط استفاده    اظهارنامه خصوصی