سازمان فضایی مرکز تجاری شهر تهران (CBD)، عمدتاً در حوزه مرکزي شهر و در امتداد معابر شرياني شهر و متناسب با گسترش کالبدي شهر در معابر شرياني به صورت شعاعي منتهي به مراکز فعاليت شهر، شکل گرفته است. ويژگي هاي مكاني تهران و روند تاريخي آن موجب گرديده الگوي استقرار جمعيت/ فعاليت در آن نظير بسياري از شهرهاي جهان تغييراتي را طي دهه هاي اخير تجربه نمايد. مركز شهر همچنان با كاهش جمعيت روبرو است و در مقابل بر تراكم فعاليت هاي فراشهري آن افزوده مي شود.
اگر دواير متحدالمركزي از ناحيه كانوني تهران به سمت فضاهاي پيرامون كشيده شود، مي توان دواير مركزي را با تسلط كاركرد تجاري و در عين حال در انطباق با بافت هاي تاريخي  تعريف كرد.
دواير  مياني فضاهاي تركيبي را نشان مي دهند كه اختلاط بين كاركرد مسكوني، تجاري، تفريحي و فرهنگي و در محورهاي جنوبي کارکرد صنعتي در آن قابل مشاهده است. دواير بيروني فضاهاي توسعه اي جديد را در بر دارد كه با تراكم كمتر سكونتي و فضاهاي باز و عمومي شهري هويت مي يابند.
مراكز، كانونها و راستههاي كار و فعاليت در حوزه مركزي، سابقهاي تاريخي دارند. اولين و عمدهترين مركز، بازار تهران است كه با وجود تحولات ساختاري در اقتصاد كشور، عملكرد خود را همچنان در چارچوب اقتصاد سنتي تجاری حفظ كرده است.


^ ادامــــــــــــــه‌ي توضيحات از بالاي صفحه ^

    

اما پس از جريان يافتن تجارت به شکل هاي امروزي و شكل گيري بنگاههاي اقتصادي نوين، گسترش اين فعاليت ها از محدوده بلافصل شمالي بازار سنتي آغاز گرديد و عملكردهاي تجاري نوين، به رغم رشد و توسعه شهر در دو حوزه شرقي و غربي، طي دهههاي پس از آن، همچنان در مناطق نوپاي حوزه مركزي به سمت شمال گسترش يافته است.

ساختار عملكرد تجاري، اداري، تراكم جمعيتي و فاصله از مركز شهري (1385)

براي ديدن جزئيات نقشه كليك كنيد
موضوعات مرتبط:
کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به (c) 2021 اطلس تهران می باشد     شرایط استفاده    اظهارنامه خصوصی