بافت هاي فرسوده، محدوده هاي آسيب پذير شهر محسوب شده که نيازمند برنامه ريزي و مداخله هماهنگ براي ساماندهی و ارتقاء کیفیت سکونت است.
بر اساس اطلاعات شرکت عمران و بهسازی شهری ایران مساحت بافت فرسوده (مصوب)در تهران برابر با  3268 هکتار می باشد که نسبت مساحت بافت فرسوده به سطح كل شهر تهران در حدود 5 درصد می باشد.
شایان ذکر است در مصوبه شوراي عالي شهرسازي، معيارهاي شناسايي بافت هاي فرسوده از ارزش يکساني برخوردارند ولي نحوه اعمال معيارها، مشخص گرديده و شناسايي بافت هاي فرسوده، مبتني بر راهکارها و شاخص معيني شده که عبارتند از:

ریزدانگی: بلوک هایی که بیش از 50% آن ها مساحتی کمتر از 200 مترمربع داشته باشد که معرف فشردگي بافت و کثرت قطعات (پلاک ها) کوچک با مساحت اندک است.

ناپایدار: بلوک هایی که بیش از 50% بناهاي آن ناپایدار و فاقد سیستم سازه ای باشد، معرف فقدان سيستم سازه اي مناسب و غيرمقاوم بودن ابنيه است.

نفوذناپذیري: بلوک هایی که بیش از 50% معابر آن عرض کمتر از 6 متر داشته باشند، معرف عدم دسترسي هاي مناسب و اندک بودن معابر با عرض کافي براي حرکت سواره است.
نتايج حاصله از شناسايي محدوده بافت هاي فرسوده نشانگر وضعيت 817 هزار قطعه (يا پلاک) در قريب 30 هزار بلوک شهري تهران به قرار زير است:
- بلوک هاي شهري واجد هر سه شاخص (ناپايداري، نفوذناپذيري و ريزدانگي) مشتمل بر 4990 بلوک با وسعت 3268 هکتار؛


^ ادامــــــــــــــه‌ي توضيحات از بالاي صفحه ^

    

- بلوک هاي شهري ناپايدار و نفوذناپذير (واجد دو معيار) که مشتمل بر 5294 بلوک با وسعت 3620 هکتار؛
- بلوک هاي شهري ناپايدار و ريزدانه (واجد دو معيار) که مشتمل بر 10752 بلوک با وسعت 8669 هکتار؛
- بلوک هاي شهري ناپايدار که مشتمل بر 14052 بلوک با وسعت 14792 هکتار؛
- بلوک هاي شهري نفوذناپذير که مشتمل بر 6171 بلوک با وسعت 4087 هکتار؛

جدول 2-8.  بافت‌هاي فرسوده شهر تهران برمبناي شاخص‌هاي مصوب شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران

براي ديدن اندازه واقعي كليك كنيد
توضيح: بر اساس مصوبه وزارت مسكن و شهرسازي، ريزدانگي و نفوذپذيري به تنهايي معرف فرسودگي بافت نيست.

جدول 3-8.  نسبت و ميزان بافت فرسوده در مناطق شهر تهران


براي ديدن اندازه واقعي كليك كنيد
ماخذ: اطلاعات طرح تفصيلي مناطق شهر تهران و سازمان نوسازي شهر تهران-1386
موضوعات مرتبط:
کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به (c) 2022 اطلس تهران می باشد     شرایط استفاده    اظهارنامه خصوصی