مديريت اسلامى “خردگرا” و مديريت كارآمد اسلامى، بر مبناى ارزش هاى اسلامى، بر مبناى ارزش هاى دينى "انسان محور"مى باشد؛براساس اين راهبرد است كه مديريت كارآمد اسلامى مى تواند به سادگى بين دو فرآيند”تدبير" و" تغيير" رابطه برقرار نمايد وتاثير عناصرى همچون عقل، علم وعزم نيز در بطن اين نوع مديريت قابل لحاظ خواهد بود؛ از اين رو، خردگرايى وانسان محورى در آرمان شهر اسلامى، مهمترين معيار و محور اصلى در تكوين مدير ، شهر و شهروند می باشد.

اين نوع مديريت، بايد با درك اقتضائات زمانى ومكانى، راه را براى شناخت "جامعه" ،" زمان" و "كشف ويژگى هاى هر زمان" همواره نمايد تا معيارهاى رشد شهروند و توسعه شهر محقق گردد.

مديريت كارآمد اسلامى،  مبتنى بر "ايمان دينى و عشق به آرمان ها واهداف انقلاب"، مى داند،  كه  قرار داشتن در موقعيت بين "ضرورت ها " و "فوريت ها " يعنى ميان آنچه ضرورى و اساسى انقلاب است با آنچه نياز فورى مى باشد وحجم گسترده مطالبات شهروندان را در بر دارد را چگونه جمع نمايد تا نه آينده واساس انقلاب اسلامى وكشور را از دست دهد ونه رضايتمندى خداوند متعال وبالطبع رضايت شهروندان را.

بر همين اساس، بطور قطع اين نوع مديريت- كه هم رضايتمندى خداوند مهربان، هم ضرورت هاى انقلاب اسلامى وهم مطالبات شهروندان را در نظر مى گيرد- مروج اين فرآيند خواهد بود كه خرد جمعى وسرعت در امر توسعه، مستلزم مدارا ومديريت بهره ورى است كه به باور بنده، تحقق چنين مديريتى، ضامن از قوه به فعل درآمدن تمام عناصر ارزشى ومقوم تمام اهداف توسعه گرايانه می باشد؛

فرآيندى كه عملا باعث تحقق آرمان هاى ارزشمند انقلاب ما به عنوان پروسه هاى ناتمام، همواره نيازمند اين گونه عقلانيت توام با ايمان وعشق در سطح مديريت است.

برهمين مبنا، اطلس جديد كلانشهر تهران، مى تواند گاهى هوشمندانه وهدف محور در شناخت مسائل پيچيده شهرى به حساب آيد كه با محتواى غنى خود، همانا راهگشاى مديران شهرى و راهنماى پژوهش هايى عميق در حوزه مديريت و برنامه ريزى شهرى تلقى شود. همچنين بايد اذعان نمود كه رويكرد غالب در تهيه اين اطلس بر ارائه بيانى ساده و دقيق از مسائلى تكيه دارد تا بلكه با طيف وسيعى از مخاطبان، ارتباط برقرار نمايد و آنان بتوانند به درستى از آن بهره بردارى كنند.

در اينجا برخود لازم مى دانم از تلاش اساتيد فرهيخته ى دانشگاه تهران وسازمان فناورى اطلاعات و ارتباطات شهردارى تهران، صميمانه تشكر نمايم. بى ترديد تلاش عالمانه اين عزيزان و ساير صاحبنظران دست ا ندركار توليد " اطلس كلانشهر تهران" مقدمه ا ى براى انتشار منابع علمى پربارترخواهد بود. توفيق همه خدمتگزاران به ايران اسلامى را از خداوند بزرگ خواستارم.
وما توفيقى الابالله عليه توكلت واليه انيب.

محمد باقر قاليباف

شهردار تهران

 

موضوعات مرتبط:
کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به (c) 2021 اطلس تهران می باشد     شرایط استفاده    اظهارنامه خصوصی