اطلس كلان شهر تهران به نحوى تدوين شده است كه قابل استفاده براى طيف وسيعى از كاربران عمومى و تخصصى باشد. در طراحى و كارتوگرافى تلاش شده است از مفاهيم و روش هايى استفاده شود كه علاوه برتخصصى بودن، براى كاربران عمومى نيز قابل استفاده باشد. توضيحات مربوط به شاخص ها و تحليل هاى اوليه انجام شده، كمك مؤثرى در اين زمينه محسوب مى شود. اين اطلس از آن رو كه وضعيت محله ها و خصوصيات عمومى شهر در آن بر اساس شاخص هاى مختلف و ابعاد گوناگون مورد ارزيابى قرار گرفته و نقشه هاى اطلس، به نوعى نمايه و شاخصى براى هر منطقه شهرى است، براى شهروندان تهرانى مى تواند جذاب و جالب باشد. در ارائه كار، تلاش شده است تا تحليل هاى تفسيرى نقشه حتى المقدور محدود باشد تا وضعيت شهر از خود نقشه قابل درك و استنباط باشد و از هرگونه القاى نظر يا پيش داورى در مورد شاخص هاى مختلف پرهيز شود.

    

همان گونه كه پيشتر اشاره شد، اطلس كلان شهر تهران پژوهشى كاربردى است كه با توجه به به كارگيرى شاخص هاى مختلف علمى، براى محققان و پژوهشگران شهرى و علاقه مندان به تحولات شهرى تهران كاملاً قابل استفاده است. راهنماى شاخص هاى ارائه شده در نقشه ها، اغلب به صورت كمّى است تا اين دسته از كاربران بتوانند از داده ها سود جويند و در صورت لزوم خروجى هاى تحليل نيز مورد استفاده آنان قرار گيرد.

چه بسا مهم ترين وجه كاربردى اطلس كلان شهر تهران، ارائه تصويرى بصرى - تحليلى از وضعيت جارى و گذشته اين كلان شهر به برنامه ريزان و مديران شهرى تهران باشد تا اختلافات فضايى و مكانى موجود را به روشنى استنباط كنند و قادر شوند تا در قالب نگرشى فضايى، براى چالش ها و نقاط قوت و ضعف شهرى در حوزه هاى مختلف مورد بحث، تصميمات مكانى مناسب ترى بگيرند. 

 
موضوعات مرتبط: