براى تدوين اطلس، ساختار خاصى مركب از شوراى علمى اطلس به تدوين خط مشى ها، خطوط كلى، نحوه ارائه اطلاعات، تركيب كميته هاى تخصصى و فصل هاى اطلس پرداخت. براى اجرايى كردن كار، 10 كميته تخصصى تشكيل شد كه هر كميته تدوين يكى از فصول اطلس را بر عهده گرفت. سعى شد تا مسئوليت هر كميته به فرد متخصص و صاحب نظر آن حوزه محول شود تا با بهره گيرى از وجود كارشناسان متبحر، كارها به سرانجام لازم برسند. علاوه برآن، يك كميته تخصصى نيز تشكيل شد تا به موضوع نحوه ارائه اطلاعات مكانى و مدل سازى داده هاى مكانى بپردازد.

در عين حال به منظور ارتقاى سطح علمى و افزايش كيفيت خروجى هاى طرح، علاوه بر اعضاى كميته هاى تخصصى، سعى شد تا در حد مقدور از وجود طيف گسترده ترى از صاحب نظران نيز استفاده شود. به همين منظور، چندين جلسه تخصصى مشترك با حضور كارگروه ها و متخصصان حوزه هاى مرتبط برگزار شد.

    

در انتها لازم است از كليه انديشمندانى كه با حضور و يا ارائه رهنمودها و نظرات ارزشمند خود فضاى هم افزايى عالمانه ا ى را رقم زدند و هر نحو در انجام فرايند علمى طرح و ارائه هر چه بهتر نتايج آن، يارى رسان بوده و بر غناى اين مجموعه افزودند، تشكر و قدردانى صورت گيرد. از خوانندگان و بهره برداران اطلس نيز درخواست مى شود تا با ارائه ديدگاه هاى سودمند خود، كاستى هاى احتمالى اين مجموعه را - كه البته مسئوليت آن ها مستقيماً بر عهده پديدآورندگان طرح است- گوشزد فرمايند.

 
موضوعات مرتبط: