طى سال 1385 ، شهر تهران از نظر تقسيمات ادارى به 22 منطقه تقسيم شده است كه اين تقسيم بندى طى دو مقطع سرشمارى ثابت باقى مانده و فقط مناطق حاشيه اى تهران دستخوش تغييراتى از لحاظ وسعت شده است. علاوه بر تقسيمات منطقه اى، شهر تهران به واحدهاى كوچك ترى تحت عنوان ناحيه تقسيم مى شود و هر ناحيه خود متشكل از يك يا چند محله است.

از آنجا كه اطلس حاضر بر مبناى مناطق و نواحى شهر تهران تهيه شده است، برخى از اطلاعات كلى اين تقسيمات ادارى شهر در قالب جدول و نقشه ارائه شده اند تا خوانندگان برداشت كامل و واضح ترى از مطالب مطرح شده در اطلس داشته باشند. در نقشه نواحى شهر تهران چهار كد ارائه شده كه دو عدد اول از سمت چپ، مربوط به شماره منطقه و دو عدد بعدى نشان دهنده ناحيه هاى آن منطقه است. براى مثال، كد 0103به  معناى ناحيه 3 از منطقه 1 است.

علاوه بر اين، توجه به نكات زير خوانندگان را در استفاده هر چه بهتر از اطلس كمك خواهدكرد:

- طبق برنامه اوليه قرار بود اطلاعات ارائه شده در اطلس، روند تحولات شهر در ابعاد مختلف را به دست دهد. بر اين اساس سعى شد تا در حد امكان و در صورت وجود و در دسترس بودن داده هاى مورد نياز، اين مقايسه حداقل دو مقطع زمانى 1375 و 1385 را دربر گيرد. با اين همه در بسيارى از موارد، به دليل فقدان اطلاعات آمارى اين امر محقق نشد و در مواردى هم كه امكان مقايسه وجود داشت، به جهت تغييرات بسيار زياد، يكسان سازى طبقه بندی داده ها امكان پذير نگرديد. از اين رو لازم است به هنگام استفاده از اين گونه نقشه ها دقت شود كه مقايسه ها با توجه به راهنماى نقشه صورت پذيرد. به عنوان مثال، جمعيت طبقات سنى جمعيت شهر تهران طى دو دهه گذشته دستخوش تغييرات اساسى شده و پرجمعيت ترين طبقه سنى جمعیت در سال 1375، که طبقه سنی 14-0 ساله بود، در سال 1385 به طبقه سنی 64-15 سال تعلق گرفت. بنابراین امکان ارائه طبقه بندی يكسان براى نقشه مربوط وجود ندارد.

    

برخى از شاخص هاى آمارى در سرشمارى سال 1385 به صورت نمونه گيرى  (20 درصد) است، در حالى كه اطلاعات مربوط به همين شاخص ها در سال 1375 به صورت تمام سرشمارى بوده است. به همين دليل امكان مقايسه بصرى نقشه ها بدون توجه به راهنما، تفسير صحيحى را از نقشه ها به دست نخواهد داد.

در برخى از مناطق كلان شهر تهران، آمار جمعيتى ارائه شده در اطلس با اطلاعات مركز آمار ايران متفاوت است. اين مسأله از آنجا ناشى مى شود كه در سرشمارى 1385 محدوده خدماتى شهر تهران ملاك عمل بوده و برخى بلوك هاى خارج از محدوده مناطق 22 گانه شهر تهران در داده هاى آمارى لحاظ شده ا ند. در حالى كه داده هاى مورد استفاده در اطلس از طريق جمع آمار سطح بلوك براى تشكيل آمار نواحى و سپس آمار مناطق بوده و در نتيجه بلوك هاى خارج از محدوده حذف شده ا ند. از اينرو آمار منطقه اى اعلام شده

در اين اطلس از صحت بيشترى برخوردار است. علاوه بر اين، بلوك هاى داراى جمعيت 3 نفر و كمتر در سرشمارى 1385 برداشت اما اعلام نشده است در حالى كه در آمار ارائه شده در اطلس حاضر، جمعيت اين بلوك ها نيز لحاظ شده اند.

 
موضوعات مرتبط: