شهر تهران جمعيت سالخورده تري نسبت به ايران و استان را در خود جاي داده است. ميانگين سني در شهر تهران معادل 2/31 سال است و اين در حالي است که ميانگين سني در کل کشور معادل 9/27 سال محاسبه شده است. با اين وجود، پراکندگي گروههای سنی در شهر يکنواخت نيست. مناطقي که داراي جوان ترين جمعيت هستند (24 تا 27 ساله)، در حاشيه شهر واقع شده اند در حالي که محله هايي که از جمعيت مسن تري برخوردارند، در قسمت های شمالي شهر تمرکز پيدا کرده اند (ميانگين سني در اين مناطق حدود 36 سال است).
همان گونه که در نقشه نشان داده شده بين سن ميانگين و دوري از مرکز شهر همبستگي معکوس وجود دارد. به عبارتي هرچه از مرکز به حاشيه حرکت مي کنيم، ميانگين سنی کاهش مي يابد. چنين وضعيتی ناشی از ورود مهاجران جوان به مناطق حاشيه اي شهر تهران است. 
همانند جمعيت کل کشور، بخش عمده اي از جمعيت تهران از جمعيت بالقوه فعال تشکيل مي شود. اين امر به دليل کاهش مواليد طی دهه گذشته و همچنين تغييرات ساختار سني ناشی از انتقال گروه جمعيت کمتر از 15 سال به سنين کار و فعاليت و در نتيجه باز شدن پنجره جمعيتي است.
شايان ذکر است که در اين مرحله از انتقال ساختار سني، جمعيت بالقوه فعال يعني گروه سني 64-15 سال داراي ميزان رشدي  چند برابر ميزان رشد کل جمعيت و جمعيت غيرفعال از نظر اقتصادي  است. اين رقم در شهر تهران معادل  3/75 درصد، در استان معادل 6/73 درصد و در ايران معادل 73/69 درصد است.
ملاحظه مي شود که اين نسبت در کلانشهر تهران در مقايسه با کل کشور رقم بالاتري دارد. اين  امر نتيجه طبيعي ورود مهاجران جوان و بزرگسال به اين منطقه است. در نقشه گونه شناسي گروههاي سني شهر تهران مشاهده مي شود که جغرافياي سن جمعيت، داراي نظم خاصي است. مناطق جنوبي شهر (مناطق هم مرز با اسلام شهر و شهرري) بيشترين درصد جمعيت 14-0 سال را در خود جاي داده اند (22 تا 26 درصد). اين وضعيت به دليل بالاتربودن باروري در آن ها و همچنين مهاجرپذيری اين مناطق است.
از طرفي اين مناطق داراي کمترين نسبت جمعيت سالخورده هستند و اين گروه سنی عمدتاً در قسمت های شمالي شهر تمرکز پيدا کرده اند. جمعيت بالقوه فعال (64-15 سال) شهر تهران نيز در نيمه شمالي شهر متمرکز هستند.
به طور کلي با توجه به نقشه گونه شناسي سني شهر تهران مي توان گفت جمعيت سالخورده در مناطق شمالي و مرکزی، جمعيت کودکان در مناطق جنوبي و حاشيه ای و جمعيت بالقوه فعال نيز در نيمه شمالي شهر تمرکز پيدا کرده اند.
توزيع گروههاي عمده سني در مناطق مختلف شهر تهران نيز از وضعيت يکسانی برخوردار نيست. ناحيه 4 از منطقه 15 با رقم 6/25 درصد و پس از آن ناحيه 3 از منطقه 19 با 9/24 درصد داراي بيشترين نسبت جمعيت 14-0 سال می باشند. به عبارتي جمعيت 14-0 سال، مواليد سال هاي قبل از سرشماري محسوب می شوند که به نوعي نشان دهنده بالاتر بودن ميزان باروري در نواحي ذکر شده در آن دوره زمانی هستند.


^ ادامــــــــــــــه‌ي توضيحات از بالاي صفحه ^

    
کمترين نسبت اين گروه سني متعلق به ناحيه 7  از منطقه 20 و سپس ناحيه 6  از منطقه 3 به ترتيب با 9/9 و 10 درصد مي باشد. ناحيه 3 در منطقه 6 با 5/12 درصد داراي بيشترين نسبت جمعيت واقع در گروه سني 65 ساله و بالاتر است و بعد از آن ناحيه 6 از منطقه 3 با 9/11 درصد قرار دارد. ناحيه 6  از منطقه 14 با رقم 25/0 درصد، داراي کمترين نسبت گروه سني سالخوردگان و ناحيه 4 از منطقه 9 نيز با 84 درصد داراي بالاترين نسبت گروه سني بزرگسالان (64-15 سال) می باشند. از نظر توزيع جمعيت در گروه سنی اخير، ناحيه 1 از منطقه 6 با رقم 2/81 درصد در مرتبه بعدی قرار می-گيرد. کمترين درصد گروه سني 64-15 سال با 70 درصد مربوط به ناحيه 6 از منطقه 16 و بعد از آن ناحيه 4  در منطقه 12 با 6/70 درصد است. جمعيت ميان سال 64-15 سال در تمامي مناطق و نواحي شهر حداقل 70 درصد جمعيت را شامل مي شود.

------------------------------------------
1. گروههای عمده سنی شامل جوانان (14-0 سال)، ميان­سالان يا بزرگسالان (64-15 سال) و سالخوردگان (65 سال و بيشتر) می­باشد.
جدول 5-2.  جمعيت مناطق 22 گانه شهر تهران طي سال‌هاي 85-1355

برای دیدن اندازه واقعی کلیک کنید
جمعيت  14-0 ساله (1385)

براي ديدن جزئيات نقشه اينجا كليك كنيد
جمعيت  14-0 ساله (1375)

براي ديدن جزئيات نقشه اينجا كليك كنيد
جمعيت 64-15 ساله (1385)

براي ديدن جزئيات نقشه اينجا كليك كنيد
جمعيت 64-15 ساله (1375)

براي ديدن جزئيات نقشه اينجا كليك كنيد
جمعیت 65 ساله و بالاتر (1385) 

براي ديدن جزئيات نقشه اينجا كليك كنيد
جمعیت 65 ساله و بالاتر (1375) 

براي ديدن جزئيات نقشه اينجا كليك كنيد
ميانگين سني (1385) 

براي ديدن جزئيات نقشه اينجا كليك كنيد
ميانگين سني (1375)

براي ديدن جزئيات نقشه اينجا كليك كنيد
موضوعات مرتبط:
کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به (c) 2021 اطلس تهران می باشد     شرایط استفاده    اظهارنامه خصوصی